ข้อมูลตาก

คนต่างด้าวที่ได้รับใบอนุญาตทำงาน จำแนกตามประเภทของการอนุญาต
เดือน กรกฎาคม  2558

คนต่างด้าว ประเภทการอนุญาต
ตลอดชีพ ทั่วไป พิสูจน์สัญชาติ นำเข้า ส่งเสริมการลงทุน
รวม 0 373 27,037 3,136 43
ชาย 0 225 10,094 391 27
หญิง 0 148 16,943 2,745 16

ที่มา : สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน
หมายเหตุ : ประเภทที่ได้รับอนุญาตตลอดชีพไม่มีข้อมูลจำแนกเพศ