ข้อมูลนราธิวาส

คนต่างด้าวที่ได้รับใบอนุญาตทำงาน จำแนกตามประเภทของการอนุญาต
เดือน กรกฎาคม  2558

คนต่างด้าว ประเภทการอนุญาต
ตลอดชีพ ทั่วไป พิสูจน์สัญชาติ นำเข้า ส่งเสริมการลงทุน
รวม 0 56 3,035 28 0
ชาย 0 27 1,944 14 0
หญิง 0 29 1,091 14 0

ที่มา : สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน
หมายเหตุ : ประเภทที่ได้รับอนุญาตตลอดชีพไม่มีข้อมูลจำแนกเพศ