ข้อมูลอุบลราชธานี

คนต่างด้าวที่ได้รับใบอนุญาตทำงาน จำแนกตามประเภทของการอนุญาต
เดือน สิงหาคม  2558

คนต่างด้าว ประเภทการอนุญาต
ตลอดชีพ ทั่วไป พิสูจน์สัญชาติ นำเข้า ส่งเสริมการลงทุน
รวม 0 210 74 617 0
ชาย 0 132 39 528 0
หญิง 0 78 35 89 0

ที่มา : สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน
หมายเหตุ : ประเภทที่ได้รับอนุญาตตลอดชีพไม่มีข้อมูลจำแนกเพศ