ข้อมูลหนองบัวลำภู

คนต่างด้าวผิดกฏหมาย ที่ได้รับใบอนุญาตทำงาน จำแนกตามประเภทของการอนุญาต
เดือน สิงหาคม  2558

คนต่างด้าว ต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย
รวม มาตรา13
ชนกลุ่มน้อย (คน)
รวม 3สัญชาติ(คน)
มติ ครม. 3 สัญชาติ
พม่า ลาว กัมพูชา
รวม
0 0 0 0 0 0
ชาย
0 0 0 - - -
หญิง
0 0 0 - - -

ที่มา : ศูนย์ปฏิบัติการจัดระบบการทำงานของคนต่างด้าวฯ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน