ข้อมูลกาฬสินธุ์

คนต่างด้าวผิดกฏหมาย ที่ได้รับใบอนุญาตทำงาน จำแนกตามประเภทของการอนุญาต
เดือน สิงหาคม  2558

คนต่างด้าว ต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย
รวม มาตรา13
ชนกลุ่มน้อย (คน)
รวม 3สัญชาติ(คน)
มติ ครม. 3 สัญชาติ
พม่า ลาว กัมพูชา
รวม
2 2 0 0 0 0
ชาย
1 1 0 - - -
หญิง
1 1 0 - - -

ที่มา : ศูนย์ปฏิบัติการจัดระบบการทำงานของคนต่างด้าวฯ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน