สรุปความต้องการแรงงานของนายจ้าง 10 ลำดับแรกจำแนกตามประเภทอาชีพ
เดือน กรกฎาคม 2558

ประเภทอาชีพ รวม ชาย หญิง ไม่ระบุ
รวม 205 30 0 175
1.แรงงานบรรจุผลิตภัณฑ์ 70 0 0 70
2.ช่างตัดเย็บเครื่องแต่งกายและช่างทำหมวก 50 0 0 50
3.ผู้ขับรถบรรทุกขนาดใหญ่ 30 30 0 0
4.พนักงานขายของหน้าร้าน 30 0 0 30
5.เจ้าหน้าที่คลังสินค้า 20 0 0 20
6. พนักงานเร่งรัดหนี้สิน 5 0 0 5
7. - 0 0 - 0
8. - 0 0 - 0
9. - 0 0 - -
10. - 0 0 - -

ที่มา : กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน กรมการจัดหางาน