สรุปความต้องการแรงงานของนายจ้าง 10 ลำดับแรกจำแนกตามประเภทอาชีพ
เดือน ตุลาคม 2557

ประเภทอาชีพ รวม ชาย หญิง ไม่ระบุ
รวม 57 16 16 25
1.832210 พนักงานขับรถยนต์ 9 9 0 0
2.419010 เสมียนพนักงานทั่วไป,พนักงาน 7 0 0 7
3.932290 แรงงานในด้านการผลิตต่างๆ แรงงาน 6 1 0 5
4.832430 พนักงานขับรถดัมพ์ 6 6 0 0
5.512130 แม่บ้าน (สำนักงาน) 6 0 6 0
6. 115020 เจ้าหน้าที่บริหารของหน่วยงานรัฐบาล 6 0 0 6
7. 233120 ครูประถมศึกษา (ระดับปริญญา) 5 0 0 5
8. 522020 พนักงานขายสินค้า (ประจำร้าน) 4 0 3 4
9. 513130 พี่เลี้ยงเด็ก 4 0 4 0
10. 343320 พนักงานบัญชี 4 0 3 1

ที่มา : กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน กรมการจัดหางาน