สรุปความต้องการแรงงานของนายจ้าง 10 ลำดับแรกจำแนกตามประเภทอาชีพ
เดือน กรกฎาคม 2558

ประเภทอาชีพ รวม ชาย หญิง ไม่ระบุ
รวม 205 68 37 100
1.แรงงานด้านการประกอบ 100 0 20 80
2.ผู้ขับรถยนต์ รถรับจ้างและรถตู้ 40 40 0 0
3.พนักงานรับส่งเอกสาร 21 21 0 0
4.พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 12 0 0 12
5.เจ้าหน้าที่บัญชี 8 0 6 2
6. ผู้ประกอบวิชาชีพด้านธุรกิจ 8 2 1 5
7. พนักงานขายของหน้าร้าน 5 5 0 0
8. เจ้าหน้าที่สำนักงาน 5 0 4 3
9. ช่างเรียงตัวพิมพ์ 3 0 3 0
10. เจ้าหน้าที่เก็บเงินและเจ้าหน้าที่ขายตั๋ว 3 0 3 0

ที่มา : กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน กรมการจัดหางาน