สรุปความต้องการแรงงานของนายจ้าง 10 ลำดับแรกจำแนกตามประเภทอาชีพ
เดือน กรกฎาคม 2558

ประเภทอาชีพ รวม ชาย หญิง ไม่ระบุ
รวม 302 27 1 274
1.แรงงานบรรจุผลิตภัณฑ์ 107 16 0 91
2.พนักงานขายของหน้าร้านและพนักงานสาธิตสินค้า 98 0 0 98
3.ผู้ขับรถยนต์ รถรับจ้างและรถตู้ 28 9 0 19
4.แรงงานด้านก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้าง 14 0 0 14
5.เจ้าหน้าที่สำนักงาน 9 0 0 9
6. เจ้าหน้าที่คลังสินค้า 11 0 0 11
7. ผู้ประกอบผลิตภัณฑ์กระดาษอัด สิ่งทอ 10 0 0 10
8. เจ้าหน้าที่บัญชี 10 0 1 8
9. ช่างเครื่องและช่างปรับแต่งอุปกรณ์ไฟฟ้ากำลัง 8 2 0 6
10. ช่างปรับแต่งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 7 0 0 7

ที่มา : กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน กรมการจัดหางาน