การให้บริการจัดหางานในประเทศ จำแนกตามประเภทอาชีพ
เดือน สิงหาคม 2558

ประเภทอาชีพ ตำแหน่งงาน
(อัตรา)
ผู้สมัครงาน
(คน)
การบรรจุงาน
(คน)
รวม 233 172 315
1. ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุโสและ
    ผู้จัดการ
0 2 0
2. ผู้ประกอบอาชีพด้านต่างๆ 0 1 0
3. ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 5 6 5
4. เสมียนเจ้าหน้าที่ 58 2 55
5. พนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าและตลาด 10 8 40
6. ผู้ปฏิบัติงานฝีมือด้านการเกษตรและประมง 0 1 0
7. ผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ฝีมือในธุรกิจต่างๆ 0 8 46
8. ผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน ผู้ควบคุมเครื่องจักรและ
    ผู้ปฏิบัติงาน ด้านการประกอบ
60 13 52
9. อาชีพงานพื้นฐาน 100 131 117
10. อื่นๆ 0 0 0

ที่มา : กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน กรมการจัดหางาน
หมายเหตุ : ผลการบรรจุงานอาจมากหรือน้อยกว่าตำแหน่งงานและผู้สมัครงาน เนื่องจากเป็นยอดการบรรจุงานที่ได้รับแจ้งจากนายจ้าง ณ เดือนนั้น ๆ