การให้บริการจัดหางานในประเทศ จำแนกตามประเภทอาชีพ
เดือน ตุลาคม 2557

ประเภทอาชีพ ตำแหน่งงาน
(อัตรา)
ผู้สมัครงาน
(คน)
การบรรจุงาน
(คน)
รวม 91 82 102
1. ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุโสและ
    ผู้จัดการ
8 2 8
2. ผู้ประกอบอาชีพด้านต่างๆ 13 0 13
3. ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 4 6 5
4. เสมียนเจ้าหน้าที่ 20 15 21
5. พนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าและตลาด 20 18 19
6. ผู้ปฏิบัติงานฝีมือด้านการเกษตรและประมง 0 0 0
7. ผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ฝีมือในธุรกิจต่างๆ 5 6 7
8. ผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน ผู้ควบคุมเครื่องจักรและ
    ผู้ปฏิบัติงาน ด้านการประกอบ
15 8 11
9. อาชีพงานพื้นฐาน 6 27 18
10. อื่นๆ - - -

ที่มา : กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน กรมการจัดหางาน
หมายเหตุ : ผลการบรรจุงานอาจมากหรือน้อยกว่าตำแหน่งงานและผู้สมัครงาน เนื่องจากเป็นยอดการบรรจุงานที่ได้รับแจ้งจากนายจ้าง ณ เดือนนั้น ๆ