การให้บริการจัดหางานในประเทศ จำแนกตามประเภทอาชีพ
เดือน สิงหาคม 2558

ประเภทอาชีพ ตำแหน่งงาน
(อัตรา)
ผู้สมัครงาน
(คน)
การบรรจุงาน
(คน)
รวม 695 475 809
1. ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุโสและ
    ผู้จัดการ
4 6 5
2. ผู้ประกอบอาชีพด้านต่างๆ 7 9 10
3. ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 31 32 35
4. เสมียนเจ้าหน้าที่ 97 64 116
5. พนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าและตลาด 314 153 349
6. ผู้ปฏิบัติงานฝีมือด้านการเกษตรและประมง 0 0 0
7. ผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ฝีมือในธุรกิจต่างๆ 9 22 13
8. ผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน ผู้ควบคุมเครื่องจักรและ
    ผู้ปฏิบัติงาน ด้านการประกอบ
15 32 25
9. อาชีพงานพื้นฐาน 218 157 256
10. อื่นๆ 0 0 0

ที่มา : กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน กรมการจัดหางาน
หมายเหตุ : ผลการบรรจุงานอาจมากหรือน้อยกว่าตำแหน่งงานและผู้สมัครงาน เนื่องจากเป็นยอดการบรรจุงานที่ได้รับแจ้งจากนายจ้าง ณ เดือนนั้น ๆ