ข้อมูลนราธิวาส

การให้บริการจัดหางาน นักเรียน นิสิต และนักศึกษา
ข้อมูล ณ วันที่ 30  กันยายน 2553

สำนักงานจัดหางานจังหวัด / สำนักจัดหางานกรุงเทพ เขตพื้นที่ ผู้สมัครงาน ตำแหน่งงานว่าง ผลการบรรจุงาน
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง ไม่ระบุ รวม โดยกรมการจัดหางาน โดยตรงกับสถานประกอบการ
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
นราธิวาส
-
-
0
-
-
-
0
-
-
0
-
-
0

หมายเหตุ : การดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีงานทำให้กับนักเรียน นิสิต และนักศึกษา