การให้บริการจัดหางานในประเทศ จำแนกตามวุฒิการศึกษา
เดือน สิงหาคม 2558

ระดับการศึกษา ตำแหน่งงาน
(อัตรา)
ผู้สมัครงาน
(คน)
การบรรจุงาน
(คน)
รวม 233 172 315
1. ประถมและต่ำกว่า 34 63 119
2. มัธยมศึกษา 91 78 138
3. ปวช. (พาณิชย์) 0 0 0
4. ปวช. (ช่าง) 0 0 0
5. ปวช. (อื่นๆ) 48 6 18
6. ปวส. (พาณิชย์) 0 0 0
7. ปวส. (ช่าง) 0 0 0
8. ปวส. (อื่นๆ) 36 10 18
9. อนุปริญญา 13 1 0
10. ปริญญาตรี 11 14 22
11. ปริญญาโท 0 0 0
12. ปริญญาเอก 0 0 0
13. อื่นๆ 0 0 0

ที่มา : กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน กรมการจัดหางาน