การให้บริการจัดหางานในประเทศ จำแนกตามวุฒิการศึกษา
เดือน สิงหาคม 2557

ระดับการศึกษา ตำแหน่งงาน
(อัตรา)
ผู้สมัครงาน
(คน)
การบรรจุงาน
(คน)
รวม 118 90 137
1. ประถมและต่ำกว่า 20 28 30
2. มัธยมศึกษา 26 29 43
3. ปวช. (พาณิชย์) 0 0 5
4. ปวช. (ช่าง) 0 0 1
5. ปวช. (อื่นๆ) 15 1 0
6. ปวส. (พาณิชย์) 0 1 10
7. ปวส. (ช่าง) 0 3 10
8. ปวส. (อื่นๆ) 25 0 0
9. อนุปริญญา 5 0 1
10. ปริญญาตรี 27 28 37
11. ปริญญาโท 0 0 0
12. ปริญญาเอก 0 0 0
13. อื่นๆ 0 0 0

ที่มา : กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน กรมการจัดหางาน