5.การวิเคราะห์และการนำเสนอผลวิจัยเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์