ผู้มีงานทำ จำแนกตามระดับการศึกษาที่สำเร็จและเพศ
ไตรมาสที่ 2(เม.ย.- มิ.ย.) ปี 2557

ระดับการศึกษา รวม ชาย หญิง
รวมทั้งหมด 496,906 243,288 253,618
  ไม่มีการศึกษา 76,621 30,140 46,481
  ต่ำกว่าประถมศึกษา 46,189 23,750 22,439
  ประถมศึกษา 168,383 90,792 77,591
  มัธยมศึกษาตอนต้น 84,623 40,838 43,785
มัธยมศึกษาตอนปลาย รวม ชาย หญิง
    - สายสามัญ 57,610 29,463 28,147
    - สายอาชีวศึกษา 4,759 2,545 2,214
    - สายวิชาการศึกษา - - -
มหาวิทยาลัย รวม ชาย หญิง
    - สายวิชาการ 35,729 16,815 18,914
    - สายวิชาชีพ 6,704 3,256 3,447
    - สายวิชาการศึกษา 15,304 4,714 10,600
  อื่นๆ - - -
  ไม่ทราบ 984 984 -

ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
หมายเหตุ : ในตารางสถิติ ผลรวมของแต่ละจำนวนอาจไม่เท่ากับยอดรวม ทั้งนี้เนื่องมาจาก
                  การปัดเศษทศนิยมของข้อมูลแต่ละจำนวน ซึ่งได้จากการประมวลผลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป