ผู้มีงานทำ จำแนกตามระดับการศึกษาที่สำเร็จและเพศ
ไตรมาสที่ 1 (มกราคม - มีนาคม) ปี 2557

ระดับการศึกษา รวม ชาย หญิง
รวมทั้งหมด 269,023 138,361 130,662
  ไม่มีการศึกษา 21,079 10,414 10,666
  ต่ำกว่าประถมศึกษา 78,914 37,391 41,522
  ประถมศึกษา 40,423 22,181 18,242
  มัธยมศึกษาตอนต้น 34,018 18,650 15,367
มัธยมศึกษาตอนปลาย รวม ชาย หญิง
    - สายสามัญ 36,786 19,205 17,580
    - สายอาชีวศึกษา 9,641 5,216 4,425
    - สายวิชาการศึกษา - - -
มหาวิทยาลัย รวม ชาย หญิง
    - สายวิชาการ 27,227 12,260 14,966
    - สายวิชาชีพ 16,198 11,306 4,892
    - สายวิชาการศึกษา 4,738 1,737 3,001
  อื่นๆ - - -
  ไม่ทราบ - - -

ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
หมายเหตุ : ในตารางสถิติ ผลรวมของแต่ละจำนวนอาจไม่เท่ากับยอดรวม ทั้งนี้เนื่องมาจาก
                  การปัดเศษทศนิยมของข้อมูลแต่ละจำนวน ซึ่งได้จากการประมวลผลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป