ผู้มีงานทำ จำแนกตามระดับการศึกษาที่สำเร็จและเพศ
ไตรมาสที่ 1 (มกราคม-มีนาคม) ปี 2557

ระดับการศึกษา รวม ชาย หญิง
รวมทั้งหมด 677,755 373,306 304,448
  ไม่มีการศึกษา 113,598 43,796 69,802
  ต่ำกว่าประถมศึกษา 215,992 120,176 95,816
  ประถมศึกษา 127,579 73,849 53,731
  มัธยมศึกษาตอนต้น 78,468 55,007 23,461
มัธยมศึกษาตอนปลาย รวม ชาย หญิง
    - สายสามัญ 62,606 37,257 25,349
    - สายอาชีวศึกษา 12,610 8,242 4,368
    - สายวิชาการศึกษา - - -
มหาวิทยาลัย รวม ชาย หญิง
    - สายวิชาการ 37,959 20,290 17,668
    - สายวิชาชีพ 14,562 10,516 4,046
    - สายวิชาการศึกษา 14,380 4,173 10,207
  อื่นๆ - - -
  ไม่ทราบ - - -

ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
หมายเหตุ : ในตารางสถิติ ผลรวมของแต่ละจำนวนอาจไม่เท่ากับยอดรวม ทั้งนี้เนื่องมาจาก
                  การปัดเศษทศนิยมของข้อมูลแต่ละจำนวน ซึ่งได้จากการประมวลผลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป