ผู้มีงานทำ จำแนกตามชั่วโมงการทำงานต่อสัปดาห์และเพศ
ไตรมาสที่ 2(เม.ย.-มิ.ย.) ปี 2557

ชั่วโมงการทำงานต่อสัปดาห์ รวม ชาย หญิง
รวมทั้งหมด 319,735 186,122 133,613
  ไม่ได้ทำงาน 48 - 48
  1-9 ชั่วโมง - - -
  10-19 ชั่วโมง 18,210 9,856 8,354
  20-29 ชั่วโมง 81,701 44,581 37,121
  30-34 ชั่วโมง 45,757 25,744 20,013
  35-39 ชั่วโมง 73,540 42,820 30,720
  40-49 ชั่วโมง 96,551 61,011 35,541
  50 ชั่วโมงขึ้นไป 3,928 2,112 1,816

ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
หมายเหตุ : ในตารางสถิติ ผลรวมของแต่ละจำนวนอาจไม่เท่ากับยอดรวม ทั้งนี้เนื่องมาจาก
                  การปัดเศษทศนิยมของข้อมูลแต่ละจำนวน ซึ่งได้จากการประมวลผลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป