ผู้มีงานทำ จำแนกตามชั่วโมงการทำงานต่อสัปดาห์และเพศ
ไตรมาสที่ 1(มกราคม - มีนาคม) ปี 2557

ชั่วโมงการทำงานต่อสัปดาห์ รวม ชาย หญิง
รวมทั้งหมด 269,023 138,361 130,662
  ไม่ได้ทำงาน 754 257 497
  1-9 ชั่วโมง 263 - 263
  10-19 ชั่วโมง 4,815 2,109 2,705
  20-29 ชั่วโมง 11,691 6,243 5,448
  30-34 ชั่วโมง 17,088 9,353 7,736
  35-39 ชั่วโมง 30,480 15,158 15,323
  40-49 ชั่วโมง 119,852 66,590 53,262
  50 ชั่วโมงขึ้นไป 84,079 38,651 45,428

ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
หมายเหตุ : ในตารางสถิติ ผลรวมของแต่ละจำนวนอาจไม่เท่ากับยอดรวม ทั้งนี้เนื่องมาจาก
                  การปัดเศษทศนิยมของข้อมูลแต่ละจำนวน ซึ่งได้จากการประมวลผลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป