ผู้มีงานทำ จำแนกตามชั่วโมงการทำงานต่อสัปดาห์และเพศ
ไตรมาสที่ 2 ปี 2558

ชั่วโมงการทำงานต่อสัปดาห์ รวม ชาย หญิง
รวมทั้งหมด 425,012 242,156 182,856
  ไม่ได้ทำงาน 11,455 7,086 4,369
  1-9 ชั่วโมง 472 472 -
  10-19 ชั่วโมง 5,942 1,557 4,385
  20-29 ชั่วโมง 36,665 18,925 17,740
  30-34 ชั่วโมง 24,457 14,070 10,387
  35-39 ชั่วโมง 57,850 32,686 25,164
  40-49 ชั่วโมง 187,978 110,727 77,251
  50 ชั่วโมงขึ้นไป 100,193 56,633 43,560

ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
หมายเหตุ : ในตารางสถิติ ผลรวมของแต่ละจำนวนอาจไม่เท่ากับยอดรวม ทั้งนี้เนื่องมาจาก
                  การปัดเศษทศนิยมของข้อมูลแต่ละจำนวน ซึ่งได้จากการประมวลผลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป