ผู้มีงานทำ จำแนกตามสถานภาพการทำงานและเพศ
ไตรมาสที่ 2(เม.ย-มิ.ย.) ปี 2557

สถานภาพการทำงาน รวม ชาย หญิง
รวมทั้งหมด 319,735 186,122 133,613
  นายจ้าง 6,045 4,084 1,960
  ลูกจ้างรัฐบาล 51,021 28,144 22,878
  ลูกจ้างเอกชน 126,599 80,237 46,362
  ทำงานส่วนตัว 92,709 56,604 36,105
  ช่วยธุรกิจครัวเรือน 43,290 16,983 26,308
  การรวมกลุ่ม 70 70 -

ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
หมายเหตุ : ในตารางสถิติ ผลรวมของแต่ละจำนวนอาจไม่เท่ากับยอดรวม ทั้งนี้เนื่องมาจาก
                  การปัดเศษทศนิยมของข้อมูลแต่ละจำนวน ซึ่งได้จากการประมวลผลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป