ผู้มีงานทำ จำแนกตามสถานภาพการทำงานและเพศ
ไตรมาสที่ 1(มกราคม - มีนาคม) ปี 2557

สถานภาพการทำงาน รวม ชาย หญิง
รวมทั้งหมด 269,023 138,361 130,662
  นายจ้าง 3,845 3,342 503
  ลูกจ้างรัฐบาล 17,859 9,277 8,581
  ลูกจ้างเอกชน 109,861 53,872 55,989
  ทำงานส่วนตัว 94,264 58,531 35,733
  ช่วยธุรกิจครัวเรือน 42,896 13,339 29,557
  การรวมกลุ่ม 298 - 298

ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
หมายเหตุ : ในตารางสถิติ ผลรวมของแต่ละจำนวนอาจไม่เท่ากับยอดรวม ทั้งนี้เนื่องมาจาก
                  การปัดเศษทศนิยมของข้อมูลแต่ละจำนวน ซึ่งได้จากการประมวลผลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป