ผู้มีงานทำ จำแนกตามประเภทอุตสาหกรรมและเพศ
ไตรมาสที่ 1 (มกราคม-มีนาคม) ปี 2557

ประเภทอุตสาหกรรม รวม ชาย หญิง
รวม 260,383 144,735 115,648
 เกษตรกรรม การป่าไม้  และการประมง 114,725 67,911 46,814
 การทำเหมืองแร่ เหมืองหิน 3,888 3,367 521
 การผลิต 27,635 13,568 14,067
 ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้ำ และระบบปรับอากาศ 463 333 131
 การจัดหาน้ำ การจัดการ และการบำบัดน้ำเสีย ของเสีย 208 208 -
 การก่อสร้าง 16,149 13,312 2,837
 การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมยานยนต์ 41,487 20,648 20,838
 การขนส่ง และสถานที่เก็บสินค้า 4,561 4,207 353
 กิจกรรมโรงแรม และการบริการด้านอาหาร 11,466 4,396 7,070
 ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร 874 602 272
 กิจกรรมทางการเงินและประกันภัย 537 175 362
 กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ - - -
 กิจกรรมทางวิชาอาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิค 256 194 62
 กิจกรรมการบริหารและการบริการสนับสนุน 1,503 1,038 465
 การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ 14,745 8,590 6,156
 การศึกษา   9,902 2,705 7,197
 กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ 3,765 1,496 2,269
 ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ 1,855 918 936
 กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ
 กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรือนส่วนบุคคล
 กิจกรรมขององค์การระหว่างประเทศ
 ไม่ทราบ

ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
หมายเหตุ : ในตารางสถิติ ผลรวมของแต่ละจำนวนอาจไม่เท่ากับยอดรวม ทั้งนี้เนื่องมาจาก
                  การปัดเศษทศนิยมของข้อมูลแต่ละจำนวน ซึ่งได้จากการประมวลผลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป