ผู้มีงานทำ จำแนกตามประเภทอุตสาหกรรมและเพศ
ไตรมาสที่ 2 ปี 2558

ประเภทอุตสาหกรรม รวม ชาย หญิง
รวม 221,010 132,354 88,656
 เกษตรกรรม การป่าไม้  และการประมง 117,943 77,907 40,035
 การทำเหมืองแร่ เหมืองหิน 194 - 194
 การผลิต 18,353 7,823 10,530
 ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้ำ และระบบปรับอากาศ - - -
 การจัดหาน้ำ การจัดการ และการบำบัดน้ำเสีย ของเสีย - - -
 การก่อสร้าง 13,483 10,343 3,140
 การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมยานยนต์ 27,734 13,453 14,281
 การขนส่ง และสถานที่เก็บสินค้า 2,505 2,286 220
 กิจกรรมโรงแรม และการบริการด้านอาหาร 5,758 1,699 4,059
 ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร - - -
 กิจกรรมทางการเงินและประกันภัย 1,509 461 1,048
 กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ 271 271 -
 กิจกรรมทางวิชาอาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิค 487 487 -
 กิจกรรมการบริหารและการบริการสนับสนุน 332 224 108
 การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ 12,728 8,445 4,282
 การศึกษา   7,638 3,020 4,618
 กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ 5,132 2,080 3,052
 ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ 1,233 455 779
 กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ
 กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรือนส่วนบุคคล
 กิจกรรมขององค์การระหว่างประเทศ
 ไม่ทราบ

ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
หมายเหตุ : ในตารางสถิติ ผลรวมของแต่ละจำนวนอาจไม่เท่ากับยอดรวม ทั้งนี้เนื่องมาจาก
                  การปัดเศษทศนิยมของข้อมูลแต่ละจำนวน ซึ่งได้จากการประมวลผลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป