ผู้มีงานทำ จำแนกตามประเภทอุตสาหกรรมและเพศ
ไตรมาสที่ 2(เม.ย-มิ.ย.) ปี 2557

ประเภทอุตสาหกรรม รวม ชาย หญิง
รวม 319,735 186,122 133,613
 เกษตรกรรม การป่าไม้  และการประมง 142,320 80,730 61,590
 การทำเหมืองแร่ เหมืองหิน - - -
 การผลิต 17,358 5,706 11,652
 ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้ำ และระบบปรับอากาศ 886 886 -
 การจัดหาน้ำ การจัดการ และการบำบัดน้ำเสีย ของเสีย 1,536 1,338 198
 การก่อสร้าง 31,277 31,116 161
 การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมยานยนต์ 41,555 23,067 18,488
 การขนส่ง และสถานที่เก็บสินค้า 3,831 3,593 238
 กิจกรรมโรงแรม และการบริการด้านอาหาร 19,600 7,648 11,953
 ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร 987 987 -
 กิจกรรมทางการเงินและประกันภัย 661 346 315
 กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ 441 92 349
 กิจกรรมทางวิชาอาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิค 678 632 46
 กิจกรรมการบริหารและการบริการสนับสนุน 629 629 -
 การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ 20,657 13,919 6,738
 การศึกษา   21,187 7,392 13,795
 กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ 10,664 4,067 6,598
 ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ 330 330 -
 กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ
 กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรือนส่วนบุคคล
 กิจกรรมขององค์การระหว่างประเทศ
 ไม่ทราบ

ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
หมายเหตุ : ในตารางสถิติ ผลรวมของแต่ละจำนวนอาจไม่เท่ากับยอดรวม ทั้งนี้เนื่องมาจาก
                  การปัดเศษทศนิยมของข้อมูลแต่ละจำนวน ซึ่งได้จากการประมวลผลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป