ผู้มีงานทำ จำแนกตามประเภทอุตสาหกรรมและเพศ
ไตรมาสที่ 2 ปี 2558

ประเภทอุตสาหกรรม รวม ชาย หญิง
รวม 293,526 157,505 136,021
 เกษตรกรรม การป่าไม้  และการประมง 173,087 93,192 79,895
 การทำเหมืองแร่ เหมืองหิน 2,550 1,867 683
 การผลิต 20,312 7,921 12,390
 ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้ำ และระบบปรับอากาศ 243 178 65
 การจัดหาน้ำ การจัดการ และการบำบัดน้ำเสีย ของเสีย 234 158 76
 การก่อสร้าง 17,069 15,587 1,482
 การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมยานยนต์ 25,926 12,597 13,329
 การขนส่ง และสถานที่เก็บสินค้า 3,348 3,161 187
 กิจกรรมโรงแรม และการบริการด้านอาหาร 12,937 3,990 8,947
 ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร 146 146 -
 กิจกรรมทางการเงินและประกันภัย 1,278 493 785
 กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ - - -
 กิจกรรมทางวิชาอาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิค 323 150 173
 กิจกรรมการบริหารและการบริการสนับสนุน 1,019 363 655
 การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ 15,224 9,773 5,451
 การศึกษา   8,266 2,804 5,462
 กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ 6,182 1,414 4,768
 ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ 1,444 1,377 68
 กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ
 กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรือนส่วนบุคคล
 กิจกรรมขององค์การระหว่างประเทศ
 ไม่ทราบ

ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
หมายเหตุ : ในตารางสถิติ ผลรวมของแต่ละจำนวนอาจไม่เท่ากับยอดรวม ทั้งนี้เนื่องมาจาก
                  การปัดเศษทศนิยมของข้อมูลแต่ละจำนวน ซึ่งได้จากการประมวลผลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป