ผู้มีงานทำ จำแนกตามประเภทอุตสาหกรรมและเพศ
ไตรมาสที่ 2 ปี 2558

ประเภทอุตสาหกรรม รวม ชาย หญิง
รวม 425,012 242,156 182,856
 เกษตรกรรม การป่าไม้  และการประมง 215,672 126,771 88,901
 การทำเหมืองแร่ เหมืองหิน - - -
 การผลิต 48,613 26,547 22,065
 ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้ำ และระบบปรับอากาศ 228 228 -
 การจัดหาน้ำ การจัดการ และการบำบัดน้ำเสีย ของเสีย - - -
 การก่อสร้าง 30,971 25,400 5,572
 การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมยานยนต์ 56,408 28,587 27,821
 การขนส่ง และสถานที่เก็บสินค้า 1,675 1,675 -
 กิจกรรมโรงแรม และการบริการด้านอาหาร 16,781 3,786 12,995
 ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร 548 397 151
 กิจกรรมทางการเงินและประกันภัย 1,320 694 625
 กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ - - -
 กิจกรรมทางวิชาอาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิค 494 197 296
 กิจกรรมการบริหารและการบริการสนับสนุน 630 390 239
 การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ 26,964 17,221 9,743
 การศึกษา   12,133 5,404 6,730
 กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ 5,862 1,554 4,038
 ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ 399 399 -
 กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ
 กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรือนส่วนบุคคล
 กิจกรรมขององค์การระหว่างประเทศ
 ไม่ทราบ

ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
หมายเหตุ : ในตารางสถิติ ผลรวมของแต่ละจำนวนอาจไม่เท่ากับยอดรวม ทั้งนี้เนื่องมาจาก
                  การปัดเศษทศนิยมของข้อมูลแต่ละจำนวน ซึ่งได้จากการประมวลผลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป