ผู้มีงานทำ จำแนกตามประเภทอาชีพและเพศ
ไตรมาสที่ 2 (เม.ย.-มิ.ย.) ปี 2557

ประเภทอาชีพ รวม ชาย หญิง
รวมทั้งหมด 319,735 188,122 133,613
  ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการอาวุโสและผู้จัดการ 7,283 5,089 2,194
  ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่าง ๆ 26,174 9,827 16,347
  ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคนิคสาขาต่าง ๆ และอาชีพที่เกี่ยวข้อง 8,294 3,650 46,447
  เสมียน 5,695 2,598 3,098
  พนักงานบริการและพนักงานในร้านค้า 60,487 30,360 30,127
  ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้านการเกษตรและการประมง 141,207 79,617 61,590
  ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทางฝีมือและธุรกิจการค้าที่เกี่ยวข้อง 37,351 30,793 6,558
  ผู้ปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักรและผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ 11,762 7,767 3,995
  อาชีพขั้นพื้นฐานต่าง ๆ ในด้านการขายและการให้บริการ 21,481 16,421 5,060
  คนงานซึ่งมิได้จำแนกไว้ในหมวดอื่น - - -

ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
หมายเหตุ : ในตารางสถิติ ผลรวมของแต่ละจำนวนอาจไม่เท่ากับยอดรวม ทั้งนี้เนื่องมาจาก
                  การปัดเศษทศนิยมของข้อมูลแต่ละจำนวน ซึ่งได้จากการประมวลผลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป