ข้อมูลทั่วไปจังหวัดหนองบัวลำภู

ขนาดพื้นที่จังหวัดประมาณ 3,859 ตร.กม. หรือประมาณ 2,411,929 ไร่
หน่วยการปกครองแบ่งเป็น อำเภอ กิ่งอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน อบต. เทศบาล
จำนวนเขตปกครอง 6 - 59 636 43 23

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ปี 2555

19,996 ล้านบาท
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อคน (ปี 2555) 41,474 บาท/ปี
อาชีพหลักของประชากร ทำนา ทำไร่
พืชเศรษฐกิจของจังหวัด ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง ข้าวโพด
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท/วัน

ที่มา : กรมการปกครอง
        : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ