ข้อมูลทั่วไปจังหวัดนราธิวาส

ขนาดพื้นที่จังหวัดประมาณ 4,475,430 ตร.กม. หรือประมาณ 2,797,144 ไร่
หน่วยการปกครองแบ่งเป็น อำเภอ กิ่งอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน อบต. เทศบาล
จำนวนเขตปกครอง 13 - 77 589 72 16

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ปี 2555

52,033 ล้านบาท
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อคน (ปี 2555) 64,991 บาท/ปี
อาชีพหลักของประชากร ทำนา สวนมะพร้าว สวนยางพารา สวนปาล์ม
พืชเศรษฐกิจของจังหวัด ยางพารา ข้าว มะพร้าว ปาล์มนำ้มัน
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท/วัน

ที่มา : กรมการปกครอง
        : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ