ข้อมูลทั่วไปจังหวัดนครพนม

ขนาดพื้นที่จังหวัดประมาณ 5,512 ตร.กม. หรือประมาณ 3,445,418 ไร่
หน่วยการปกครองแบ่งเป็น อำเภอ กิ่งอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน อบต. เทศบาล
จำนวนเขตปกครอง 12 0 97 1,123 86 17

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ปี 2555

36,300 ล้านบาท
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อคน (ปี 2555) 62,764 บาท/ปี
อาชีพหลักของประชากร ทำนา ทำไร่
พืชเศรษฐกิจของจังหวัด ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง สับปะรด
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท/วัน

ที่มา : กรมการปกครอง
        : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ