ข้อมูลทั่วไปจังหวัดลำพูน

ขนาดพื้นที่จังหวัดประมาณ 4,407 ตร.กม. หรือประมาณ 2,815,675 ไร่
หน่วยการปกครองแบ่งเป็น อำเภอ กิ่งอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน อบต. เทศบาล
จำนวนเขตปกครอง 8 - 51 575 20 36

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ปี 2554

61,160 ล้านบาท
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อคน (ปี 2554) 140,575 บาท/ปี
อาชีพหลักของประชากร ทำนา ทำสวน ทำไร่
พืชเศรษฐกิจของจังหวัด ข้าวนาปี ลำไย หอมแดง
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท/วัน

ที่มา : กรมการปกครอง
        : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ