ข้อมูลทั่วไปจังหวัดอุบลราชธานี

ขนาดพื้นที่จังหวัดประมาณ 16,112 ตร.กม. หรือประมาณ 10,070,000 ไร่
หน่วยการปกครองแบ่งเป็น อำเภอ กิ่งอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน อบต. เทศบาล
จำนวนเขตปกครอง 25 - 219 2,469 199 38

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ปี 2555

97,222 ล้านบาท
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อคน (ปี 2555) 56,029 บาท/ปี
อาชีพหลักของประชากร ทำนา ทำไร่
พืชเศรษฐกิจของจังหวัด ข้าว ปอแก้ว มันสำปะหลัง อ้อย ข้าวโพด ถั่วลิสง
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท/วัน

ที่มา : กรมการปกครอง
        : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ