แบบสำรวจ
 
 
การเข้า-ออกงานและความต้องการแรงงาน
 
  คำชี้แจง  
                ข้อมูลความต้องการแรงงาน และการเข้า-ออกงานนั้น เป็นข้อมูลที่มีความสำคัญ ซึ่งสามารถแสดงสภาพการจ้างงานที่เป็นจริงได้ โดยสะท้อนให้เห็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในตลาดแรงงาน ปริมาณการใช้แรงงาน อัตราการหมุนเวียนของแรงงาน โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์เศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก ยิ่งกว่านั้นการติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้สามารถวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อสามารถเตรียมมาตรการรองรับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้
              กรมการจัดหางาน โดยกองวิจัยตลาดแรงงานขอความอนุเคราะห์ท่านซึ่งเป็นนายจ้าง/สถานประกอบการโปรดสละเวลาตอบแบบสอบถามดังกล่าวนี้ เพื่อเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ทางวิชาการ และขอขอบคุณมา ณ ที่นี้
 
     
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของสถานประกอบการหรือนายจ้าง
ชื่อสถานประกอบการหรือนายจ้าง (เจ้าของกิจการ) *
ประเภทกิจการ *
สถานที่ตั้ง
ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน เลขที่ * หมู่ที่
ตรอก/ซอย ถนน
จังหวัด * อำเภอ/เขต * ตำบล/แขวง *
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์ * ชื่อบุคคลที่ติดต่อ * ตำแหน่ง *
วันที่แจ้งข้อมูล(วัน/เดือน/ปี) *

ส่วนที่ 2 การเข้า-ออกงาน และการทำงานล่วงเวลา
1. ข้อมูลการทำงานในไตรมาสที่แล้ว (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2554)
    1.1 มีลูกจ้างทั้งสิ้น ณ วันสิ้นเดือนธันวาคม 2554 จำนวน คน (ชาย คน หญิง คน)
    1.2 มีลูกจ้างออกจากงานในช่วงไตรมาสที่แล้ว (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2554) หรือไม่
    มี      ไม่มี
ลำดับ ตำแหน่ง ลักษณะงาน วุฒิการศึกษา จำนวน ลบรายการ
เพิ่มรายการ
    1.3 สาเหตุที่ลูกจ้างออกจากงาน
    ลาออกเอง คน      ให้ออกเพราะลดงาน คน      ให้ออกเพราะทำผิด คน      ให้ออกเพราะเหตุอื่นๆ คน
    1.4 มีการรับลูกจ้างเข้าทำงานในช่วงไตรมาสที่แล้ว (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2554) หรือไม่ ถ้ามีเป็นลักษณะใด
    มี      ไม่มี
 แทนคนเก่าที่ออกไป คน      ตำแหน่งงานใหม่ คน
ลำดับ ตำแหน่ง ลักษณะงาน วุฒิการศึกษา จำนวน ลบรายการ
เพิ่มรายการ
 
2. ในสถานประกอบการของท่านให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาหรือไม่
    มี การทำงานของล่วงเวลาของลูกจ้างต่อคนต่อวัน
จำนวน ชั่วโมง
      ไม่มี

ส่วนที่ 3 ความต้องการแรงงานในไตรมาสที่ 1 (มกราคม – มีนาคม 2555) และคุณสมบัติของลูกจ้างที่นายจ้าง/สถานประกอบการต้องการ
1. ท่านมีความต้องการแรงงานในไตรมาสที่ 1 (มกราคม – มีนาคม 2555) หรือไม่
    ต้องการ
จำนวน คน
      ไม่ต้องการ
2. ความต้องการแรงงาน และคุณสมบัติของลูกจ้างที่นายจ้าง/สถานประกอบการต้องการในไตรมาสที่ 1 (มกราคม – มีนาคม 2555)
ตำแหน่ง (ระบุชื่อตำแหน่งงาน) แทนคนเก่าที่ออกไป ตำแหน่งงานใหม่ ลักษณะงาน คุณสมบัติที่ต้องการ ลบรายการ
ชาย (คน) หญิง (คน) ไม่จำกัดเพศ (คน) การศึกษา อายุ ประสบการณ์ ค่าจ้าง
วุฒิ สาขา วันละ (บาท) เดือนละ (บาท)
เพิ่มรายการ

 
     
  หมายเหตุ * หมายถึงข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอก