คนหางานที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะไปทำงานต่างประเทศ
และคนงานที่ไปทำงานในต่างประเทศ

เดือน กรกฎาคม  2556

ผู้ลงทะเบียน แจ้งความประสงค์ จะไปทำงานต่างประเทศ คนงานที่ไปทำงานในต่างประเทศ
กรมจัดส่ง บริษัทจัดส่ง เดินทางด้วยตนเอง นายจ้างพาไป
ฝึกงาน ทำงาน
รวม ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
19 14 5 20 3 48 5 11 5 - - 2 -

ที่มา : สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน