คนหางานที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะไปทำงานต่างประเทศ
และคนงานที่ไปทำงานในต่างประเทศ

เดือน สิงหาคม  2558

ผู้ลงทะเบียน แจ้งความประสงค์ จะไปทำงานต่างประเทศ คนงานที่ไปทำงานในต่างประเทศ
กรมจัดส่ง บริษัทจัดส่ง เดินทางด้วยตนเอง นายจ้างพาไป
ฝึกงาน ทำงาน
รวม ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
213 184 29 49 4 116 20 8 4 3 1 8 0

ที่มา : สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน