คนหางานที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะไปทำงานต่างประเทศ
และคนงานที่ไปทำงานในต่างประเทศ

เดือน มิถุนายน  2557

ผู้ลงทะเบียน แจ้งความประสงค์ จะไปทำงานต่างประเทศ คนงานที่ไปทำงานในต่างประเทศ
กรมจัดส่ง บริษัทจัดส่ง เดินทางด้วยตนเอง นายจ้างพาไป
ฝึกงาน ทำงาน
รวม ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
4 3 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0

ที่มา : สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน