สถานประกอบการและลูกจ้าง
เดือน ประจำปี 2556

ขนาดของสถานประกอบการ
(จำนวนลูกจ้าง)
จำนวนสถาน
ประกอบการ(แห่ง)
จำนวนลูกจ้าง (คน)
รวม ชาย หญิง เด็ก
รวม 733 9,018 5,360 3,658 0
1. 1-4 คน 439 944 559 385 -
2. 5-9 คน 177 1,171 717 454 -
3. 10-19 คน 55 730 425 305 -
4. 20-49 คน 45 1,369 842 527 -
5. 50-99 คน 10 708 549 159 -
6. 100-299 คน 3 437 247 190 -
7. 300-499 คน 1 462 432 30 -
8. 500-999 คน 1 666 238 428 -
9. ตั้งแต่ 1,000 คนขึ้นไป 2 2,531 1,351 1,180 -

ที่มา: กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
หมายเหตุ: เด็ก หมายถึง แรงงานเด็กตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน