สถานประกอบการและลูกจ้าง
เดือน ประจำปี 2556

ขนาดของสถานประกอบการ
(จำนวนลูกจ้าง)
จำนวนสถาน
ประกอบการ(แห่ง)
จำนวนลูกจ้าง (คน)
รวม ชาย หญิง เด็ก
รวม 1,606 10,583 6,661 3,922 0
1. 1-4 คน 1,082 2,192 1,389 803 -
2. 5-9 คน 361 2,411 1,495 916 -
3. 10-19 คน 82 1,156 583 573 -
4. 20-49 คน 50 1,459 950 509 -
5. 50-99 คน 20 1,396 953 443 -
6. 100-299 คน 11 1,969 1,291 678 -
7. 300-499 คน 0 0 0 0 -
8. 500-999 คน - 0 - - -
9. ตั้งแต่ 1,000 คนขึ้นไป - 0 - - -

ที่มา: กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
หมายเหตุ: เด็ก หมายถึง แรงงานเด็กตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน