สถานประกอบการและลูกจ้าง
เดือน ประจำปี 2556

ขนาดของสถานประกอบการ
(จำนวนลูกจ้าง)
จำนวนสถาน
ประกอบการ(แห่ง)
จำนวนลูกจ้าง (คน)
รวม ชาย หญิง เด็ก
รวม 2,324 16,871 10,643 6,228 0
1. 1-4 คน 1,610 2,899 1,780 1,119 -
2. 5-9 คน 420 2,792 1,734 1,058 -
3. 10-19 คน 141 1,900 1,034 866 -
4. 20-49 คน 115 3,436 2,189 1,247 -
5. 50-99 คน 14 961 566 395 -
6. 100-299 คน 20 2,974 1,948 1,026 -
7. 300-499 คน 3 1,254 844 410 -
8. 500-999 คน 1 655 548 107 -
9. ตั้งแต่ 1,000 คนขึ้นไป 0 0 - - -

ที่มา: กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
หมายเหตุ: เด็ก หมายถึง แรงงานเด็กตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน