สถานประกอบการและผู้ประกันตน
เดือน กรกฎาคม 2558

จำนวนสถานประกอบการ
(แห่ง)
จำนวนผู้ประกันตน
(คน)
1,699 17,677
จำนวนสถานประกอบการ
(แห่ง)
จำนวนผู้ถูกเลิกจ้าง
(คน)
- -

ที่มา : สำนักงานประกันสังคม