งานมหกรรมนิทรรศการโลกอาชีพและแนะแนวการศึกษา ณ ม.พายัพ จ.เชียงใหม่

                  
                   1.  ประมาณการผู้เข้าสู่ตลาดแรงงาน ปี 2554-2555         
                   2.  ร้อยละของประชากร จำแนกตามช่วงอายุ ปี 2480-2568
                   3.  จำนวนผู้มีงานทำจำแนกระดับการศึกษาเดือนเมษายน 2554
                   4.  30 อันดับของอาชีพที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในช่วงปี 2553-2557                        
                   5.  30 อันดับแรกของอาชีพที่นายจ้างแจ้งความต้องการกับกรมการจัดหางานมากที่สุด