งานมหกรรมนิทรรศการโลกอาชีพและแนะแนวการศึกษา ณ ม.พายัพ จ.เชียงใหม่

                                                                          จำนวนผู้มีงานทำจำแนกตามระดับการศึกษาเดือนเมษายน 2554