งานมหกรรมนิทรรศการโลกอาชีพและแนะแนวการศึกษา ณ ม.พายัพ จ.เชียงใหม่

                                                                               ร้อยละของประชากร จำแนกตามช่วงอายุ ปี 2480 - 2568