งานมหกรรมนิทรรศการโลกอาชีพและแนะแนวการศึกษา ณ ม.พายัพ จ.เชียงใหม่

                                                                                      ประมาณการผู้เข้าสู่ตลาดแรงงาน ปี 2554 - 2555