เผยแพร่บทสัมภาษณ์สถานประกอบการที่ไม่มีปัญหาการขาดแคลนแรงงาน

                   ในท่ามกลางเสียงเรียกร้องจากผู้ประกอบการให้รัฐแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานซึ่งเป็นเสียงเรียกร้องที่มีมาอย่างต่อเนื่องในช่วงปี
ที่ผ่านมานั้น  ในอีกด้านหนึ่งก็มีผู้ประกอบการ (ทั้งขนาดใหญ่  ขนาดกลาง  และขนาดเล็ก) ที่ไม่มีปัญหาการขาดแคลนแรงงานและการเข้า-ออกงาน
สูง กองวิจัยตลาดแรงงาน  ได้สัมภาษณ์ผู้บริหารสถานประกอบการเหล่านี้ เพื่อขอทราบเทคนิคและวิธีการแก้ไขปัญหา และนำมาเผยแพร่ในวารสาร
ข่าวสารตลาดแรงงานของศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานภูมิภาคทุกศูนย์  ตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นมา เพื่อความสะดวกและเพื่อเป็น KM แก่ผู้ที่
เกี่ยวข้องและผู้สนใจ  โอกาสนี้จึงได้นำบทสัมภาษณ์ทั้งหมดมาเผยแพร่พร้อมกันทางเว็บไซต์  รวม 5 สถานประกอบการเรียงตามลำดับวัน
สัมภาษณ์ ดังนี้

                   1.  บริษัทแอกโกร-ออน (ไทยแลนด์) จำกัด          สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2553
                   2.  บริษัท  ซูมิโตโม  อีเล็คตริก  ไวริ่ง ซิสเต็มส์      สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553
                        (ประเทศไทย) จำกัด
                   3.  บริษัทอุดรมาสเตอร์เทค จำกัด                        สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2553
                   4.  บริษัทเวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด  สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2553
                   5.  บริษัทไชนี่สตาร์ อิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต              สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2553