ท่านเข้าเยี่ยมชมบทความนี้เป็นลำดับที่  
 
   
 
     
  1.ผลการสำรวจความรู้ความเข้าใจของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีในประชาคม
   อาเซียน ศึกษาเฉพาะกรณีนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนเขตกรุงเทพมหานคร
 
     
  2.บทความเงื่อนไขเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีในประชาคมอาเซียน  
     
      ติดต่อผู้เขียนบทความ      
           
   
  ทางกองวิจัยตลาดแรงงานขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับบทความดังกล่าว